REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Nazwa konkursu

Konkurs (nazywany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: „Feed Your Seed”.

1.2.      Organizator Konkursu

Organizatorami Konkursu są:

Evig Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618534,

SpeedUp Bridge Alfa ASI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552776,

Tredecim Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692648,

zwane dalej łącznie „Organizatorem”.

1.3.     Centrum Obsługi Konkursu

W imieniu Organizatora w charakterze Centrum Obsługi Konkursu (dalej jako: „COK”) działać będzie:
Tredecim Asset Management S.A., NIP: 7773292310, adres: ul. Elżbiety Drużbackiej 3/3, 60-746Poznań, telefon: 790-312-314, e-mail: kontakt@feedyourseed.pl. COK odpowiedzialne będzie m.in. za uruchomienie oraz obsługę Konkursu, w tym w ramach strony internetowej wskazanej w pkt. 1.4. Regulaminu, pozyskanie i gromadzenie danych uczestników Konkursu, weryfikację danych uczestników Konkursu.

1.4.      Strona internetowa Konkursu

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą udostępniane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.feedyourseed.pl  w zakładce Regulamin/Informacje (zwanej dalej: „Stroną WWW”).

1.5.      Cele Konkursu

Konkurs jest prowadzony w celu wyłonienia najbardziej innowacyjnych projektów badawczych opartych o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji dla branży medycznej, które mogłyby otrzymać dofinansowanie na poziomie 1 mln zł z przeznaczeniem na ich dalszy rozwój i komercjalizację.

1.6.      Zasięg Konkursu

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

1.7.      Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpocznie się w dniu 20.05.2021 r. i zakończy się najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym do zakończenia rozpatrywania reklamacji.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od dnia 20.05.21 r. od godziny 00:01 do dnia 13.06.2021 r. do godziny 23:59 – rozstrzygająca jest chwila wpływu formularza zgłoszeniowego do COK.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. na STADIONIE POZNAŃ, ul. Bułgarska 17, 60- 320 Poznań,  (dalej jako: „Finał”), przy czym członkowie Komisji (wszyscy lub niektórzy) będą uczestniczyli w Finale przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

1.8.      Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych będących twórcami innowacyjnych projektów badawczych opartych o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji dla branży medycznej znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (pre-seed lub seed) oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którym przysługuje pełnia praw własności intelektualnej do tego rodzaju projektów, które to podmiotu wypełnią jednocześnie wszelkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie (dalej indywidualnie jako: „Uczestnik”).

Uczestnik nie będący osobą fizyczną powinien być podmiotem zawiązanym nie wcześniej niż w 2017 roku oraz spełniać wszelkie dalsze wymagania przewidziane w ramach Projektu Grantowego: BRIdge Alfa w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: „Bridge Alfa”).

1.9.      Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie WWW. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094; ze zm.).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.      Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2.2.      Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2.3.      W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby wskazane w pkt. 1.8. Regulaminu, które wypełniły wszelkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, z wyłączeniem:

a) pracowników Organizatora,

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2.4.      Rejestracja osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Strony WWW, poprzez wypełnienie umieszczonego tamże formularza zgłoszeniowego (dalej jako: „Formularz”).

2.5.      Na rejestrację osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie łącznie składają się następujące czynności:

a) poprawne i kompletne wypełnienie Formularza,

b) dołączenie do Formularza prezentacji projektu (dalej jako: „Prezentacja”),

c) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru umieszczonego w Formularzu.

2.6.      Przez poprawne wypełnienie Formularza rozumieć należy uzupełnienie go o wszystkie wymagane informacje, które będą jednocześnie informacjami prawdziwymi, w tym podanie:

a) imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego,

b) numeru KRS w przypadku zgłaszających nie będących osobami fizycznymi,

c) adresu e-mail zgłaszającego,

d) numeru telefonu zgłaszającego,

e) miejsca zamieszkania lub siedziby zgłaszającego,

f) nazwy Start-upu,

g) daty rozpoczęcia prac nad projektem,

h) adresu strony internetowej projektu, o ile istnieje.

2.7.      Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 12 slajdów i powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

a) charakterystyka Start-upu (max. 1000 znaków),

b) Opis produktu lub usługi (max. 800 znaków),

c) Przedstawienie członków zespołu Start-upu (max.800 znaków)

d) Opis problemu, na jaki odpowiada produkt/usługa (max. 800 znaków)

e) Opis modelu biznesowego przedsięwzięcia (max. 800 znaków).

2.8.      Uzyskanie statusu Uczestnika następuje w momencie prawidłowego wypełnienia i wysłania Formularza wraz z Prezentacją. Każdy Uczestnik może wypełnić wyłącznie jeden Formularz – kolejne Formularze pochodzące od tego samego Uczestnika nie będą brały udziału w Konkursie.

2.9.      Przesyłanie Formularzy jest możliwa w okresie wskazanym w pkt. 1.7. Regulaminu.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1.      Konkurs polega na przedstawieniu innowacyjnych projektów badawczych opartych o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji dla branży medycznej znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (pre-seed lub seed). O wyborze najlepszych projektów decydować będzie według własnego uznania komisja konkursowa (dalej jako: „Komisja”).

3.2.      Spośród dokonanych zgłoszeń Komisja w terminie do dnia [17.06.2021]r. wyłoni
sześć najciekawszych i najlepszych w opinii Komisji projektów, których autorzy zostaną zaproszeni do Finałowej Gali Konkursu, w trakcie której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów.

3.3.      Ostateczny wyniku Konkursu rozstrzygnie według własnego uznania Komisja, która niezwłocznie na zakończenie Finału Gali Konkursu, wyłoni 1 projekt, który będzie miał możliwość uzyskania głównej nagrody, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu.

3.4.      Zwycięzcy w Konkursie zostaną zawiadomieni o wygranej na zakończenie Finału Gali Konkursu. Na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail zostanie przesłane Zwycięzcom Konkursu potwierdzenie od COK.

3.5.      Uczestnikom Konkursu zabrania się podejmowania w związku z uczestnictwem w Konkursie działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem.

4. NAGRODY

4.1.      W Konkursie przewidziano nagrody dla jego zwycięzców, wyłonionych przez Komisję stosownie do postanowień Regulaminu.

4.2.      Nagrodą w Konkursie jest możliwość otrzymania przez zwycięzcę dofinansowania na potrzeby dalszego rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego projektu badawczego, przy czym dofinansowanie to będzie składało się z: (i) wkładu pieniężnego do istniejącej lub nowoutworzonej spółki prawa handlowego współtworzonej przez zwycięzcę Konkursu oraz alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez jednego z Organizatorów („Inwestycja”), oraz (ii) bezzwrotnej pomocy publicznej w kwocie nie wyższej niż czterokrotność Inwestycji, niższej niż 200.000 EUR w przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A) po godzinie 12:30, obowiązującego w dniu zawarcia umowy o wsparcie w ramach programu Bridge Alfa („Wsparcie”).

4.3.      Udzielenie dofinansowania, o którym mowa w pkt. 4.2. powyżej, możliwe będzie po zawarciu przez zwycięzcę Konkursu wszelkich wymaganych w ramach programu Bridge Alfa umów, w tym umowy inwestycyjnej, umowy spółki celowej oraz umowy o wsparcie.

4.4.      Ustalenie, który z podmiotów wskazanych w pkt. 1.2. Regulaminu dokona Inwestycji w dany projekt, dokonują we własnym zakresie te podmioty, przy czym możliwe jest również objęcie danego projektu kooinwestycją tychże podmiotów.

4.5.      Wysokość Inwestycji zostanie ustalona pomiędzy zwycięzcą Konkursu a podmiotem dokonującym Inwestycji i będzie uwzględniać potrzeby rozwojowe projektu, przy uwzględnieniu wymogów programu Bridge Alfa.

4.6.      Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o zamianę nagrody, o której mowa w pkt. 4.2. powyżej, na inną nagrodę.

4.7.      Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

4.8.      Niezależnie od nagrody opisanej w ramach niniejszego punktu, każdemu z Organizatorów przysługuje prawo do swobodnego wyboru przedstawionego w ramach Konkursu projektu, celem udzielenia dofinansowania na rozwój projektu w ramach fazy PoP tj. Proof-of-Principle – faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in. w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać COK w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia Finału Konkursu na dane adresowe COK wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu, z dopiskiem: „Konkurs Feed Youe Seed – reklamacja”.

5.2.      O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data złożenia pisma zawierającego reklamację w siedzibie COK, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

5.3.      Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres do korespondencji oraz adres e-mail osoby zgłaszającej, jak również dokładny opis powodu reklamacji.

5.4.      Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

5.5.      Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu każdorazowo nastąpi najpóźniej 10 (dziesiątego) dnia liczonego od dnia wpływu reklamacji do COK. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.

5.6.      Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.

6. DANE OSOBOWE

6.1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest COK. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie oraz elektronicznie na dane adresowe wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu.

6.2.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez COK oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania nagrody oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.

6.3.      Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli w celu podjęcia współpracy pomiędzy Uczestnikiem oraz COK w ramach Konkursu lub z Organizatorem, przed zawarciem umów związanych z dalszym rozwojem i komercjalizacją projektu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

6.4.      Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podane w Formularzu.

6.5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym wycofanie zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożliwość zrealizowania przez Administratora celu Konkursu z udziałem danego Uczestnika.

6.6.      Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wsparciem zwycięskiego projektu w ramach programu Bridge Alfa.

6.7.      Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

6.8.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora (świadczący usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi windykacyjne oraz usługi doradztwa prawnego, usługi ubezpieczenia), z którymi zawierane są stosowne umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza każdy z Organizatorów oraz organy administracji publicznej, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – w zakresie w jakim będzie to niezbędne do objęcia projektu wsparciem w ramach Projektu Bridge Alfa.

6.9.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres COK wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu.

6.10.   Po zakończeniu Konkursu dane Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami Konkursu, zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6.11.   Uczestnicy będący osobami fizycznymi z chwilą przesłania Formularza wraz z Prezentacją wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotnie rozpowszechniania ich wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć i materiałów filmowych w związku z przystąpieniem i uczestnictwem w Konkursie, przez każdego z Organizatorów. Rozpowszechnianie i przetwarzanie wizerunku będzie następować w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i działalnością każdego z Organizatorów, w tym w szczególności w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej, w portalach społecznościowych (np. facebook, instagram) oraz w telewizji, w tym także w drukowanych materiałach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz informacyjnych. Wizerunek może być rozpowszechniany, bez ograniczeń terytorialnych, jakościowych oraz ilościowych. Niniejsza zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w całości lub w części, w tym po dokonaniu przeróbek, w dowolnym zestawieniu z jakimikolwiek innymi utworami, jak też z wszelkimi innymi zdjęciami, wizerunkami innych osób, z wszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzjami, zarówno z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko), jak też bez opatrywania zdjęć opisem wskazującym, czyj wizerunek jest ujawniony na zdjęciu; w jakiejkolwiek formie i formacie, z zastrzeżeniem poszanowania dobrego imienia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.      Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.

7.2.      Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu, w tym w sytuacji podawania nieprawdziwych danych.

7.3.      Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie bez względu na przyczynę. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

7.4.      Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy COK wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu.

7.5.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest sąd powszechny w Poznaniu.

7.6.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia postanowień Regulaminu w każdym czasie, według swobodnego uznania Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Uczestnika według własnego uznania oraz do odwołania Konkursu w każdym czasie według własnego uznania bez konieczności podawania przyczyny.

–> Przewiń do góry <–